خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

دانلود خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

کتاب حسابرسی پیشرفته
دکتر یحیی حساس یگانه
اهداف حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

شامل:

اهداف حسابرسی

موضوع و پدیده های تجربی

حسابرسی، واقعیت اقتصادی، تقریر ادبیات

کیفیت اطلاعاتی و حسابرسی

حسابرسی و ارزش افزوده

ابعاد اطلاعات حسابرسی

وظایف انسانی، تضاد و حسابرسی

بیان هدف حسابرسی

معیارهای کیفیت اطلاعات و حسابداری

اهداف بنیادی حسابرسی

تحول هدف های حسابرسی

پژوهش تجربی در مورد ماهیت و هدف های حسابرسی

دانلود خلاصه فصل ششم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی

خلاصه فصل نهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان استقلال

خلاصه فصل نهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان استقلال

خلاصه فصل نهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان استقلال

دانلود خلاصه فصل نهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان استقلال

کتاب حسابرسی پیشرفته
دکتر یحیی حساس یگانه
استقلال دکتر یحیی حساس یگانه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 185 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

خلاصه فصل نهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان استقلال

شامل:

ضرورت وجود استقلال

پاسخگویی، شایستگی و درستکاری

انگیزه هایی برای شایستگی و استقلال حسابرس

ماهیت استقلال حسابرس

استقلال تظاهری حسابرس

ابعاد گوناگون استقلال

مقررات گذاری در حوزه استقلال حسابرس

منع قانونی و استقلال حسابرس

خدمات مدیریت و استقلال

استقلال حسابرس و سهامداران

موقعیت های کنونی و استقلال حسابرس

راه حل هایی پیشنهادی برای استقلال حسابرس

پیشنهادیی در زمینه مقررات گذاری برای استقلال حسابرس

رویکردی غیر از مقررات گذاری برای استقلال حسابرس

استقلال حسابرسی در مقایل استقلال حسابرس

دانلود خلاصه فصل نهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان استقلال

خلاصه فصل یازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان ارائه منصفانه

خلاصه فصل یازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان ارائه منصفانه

خلاصه فصل یازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان ارائه منصفانه

دانلود خلاصه فصل یازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان ارائه منصفانه

خلاصه کتاب پیشرفته حسابرسی
یحیی حساس یگانه
ارائه منصفانه
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 257 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

خلاصه فصل یازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان ارائه منصفانه

شامل:

مقدمه

کیفیت صورت های مالی

گزارشگری مالی

حسابرسی و فعالیت های تجاری

 واقعیت و فرایند حسابداری

واقعیت های اقتصادی و حسابرس

مسئله شناخت و حسابرس

 تصمیمات استفاده کنندگان و حسابرس

حسابرس و قابلیت اعتماد اطلاعات

پردازش داده ها، کنترل داخلی و حسابرس

حسابرسی و اصول پذیرفته شده حسابداری

پذیرش اصول حسابداری

اصول پذیرفته شده حسابداری کافی نیستند

معنی اصول پذیرفته شده در عمل

افشای کافی و حسابرس

مسئله بنیادین حسابرسی

ماهیت پدیده قابل گزارش و قابل حسابرسی

مفهوم بزرگ نمایی کیفیت گزارشگری

برچسب گزارشگری و قدرت حرفه ای

تصورات و حسابرس

دانلود خلاصه فصل یازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان ارائه منصفانه

خلاصه فصل دوازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی

خلاصه فصل دوازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی

خلاصه فصل دوازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی

دانلود خلاصه فصل دوازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی

خلاصه کتاب حسابرسی پیشرفته
دکتر یحیی حساس یگانه
شواهد حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 336 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

خلاصه فصل دوازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی

شامل:

فرض تایید پذیری و حسابرسی

فرض تاییدپذیری و شواهد حسابرسی

ویژگی های کیفی صورت های مالی

ارزش بازخورد و ارزش پیش بینی

به موقع بودن

ارائه صادقانه

دقت و عدم اطمینان

بی طرفی

شواهد حسابرسی و مدارک موبد

ویژگی های فلسفی شواهد حقیقت و معرفت

شواهد در زمینه های مختلف

ماهیت شواهد

قواعد استفاده از شواهد

قضایا و شواهد در حسابرسی

انواع شواهد در حسابرسی

تئوری شناخت (معرفت)

سندیت یا مرجعیت

اشراق

خودگرایی یا مطلق گرایی

تجربه گرایی

عمل گرایی یا پراگماتیسم

شک گرایی

ویژگی مدارک موید

قضاوت در مورد مدارک موید در حسابرسی

آزمون قضایای حسابرسی

مفهوم ریسک حسابرسی

اهمیت و حسابرس

اثر نسبی اهمیت

آزمون حسابرسی

ارزیابی کنترل های داخلی

بررسی صورت های مالی

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی مشروط

سایر گزارش های حسابرسی

دانلود خلاصه فصل دوازدهم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی

خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی

خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی

خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی

دانلود خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی

خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی
دکتر جواد رضازاده
علم و عمل حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی

شامل:

پیش گفتار

علم چیست؟

ماهیت حسابرسی

نظریه حسابرسی

نگاهی بر تاریخ تکامل مفاهیم و مبانی نظری حسابرسی

رابطه نظریه و تحقیق و مساله قیاس و استقرا

دانلود خلاصه فصل اول کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان علم و عمل حسابرسی

خلاصه فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی

خلاصه فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی

خلاصه فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی

دانلود خلاصه فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی

خلاصه کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی
دکتر جواد رضازاده
نظریه نمایندگی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

خلاصه فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی

شامل:

تعریف نظریه نمایندگی

نطریه نمایندگی اثباتی و نظریه کارگمار - نماینده

تضادمنافع و هزینه های نمایندگی

فرضیه جریان های نقدی آزاد

عدم تقارن اطلاعاتی

انتخاب نادرست و ریسک اخلاقی

محیط اطلاعاتی غنی

هزینه های نمایندگی قرض

دانلود خلاصه فصل دوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان نظریه نمایندگی

خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات

خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری

خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری

دانلود خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری

خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی
تالیف جواد رضازاده
عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری

شامل

اطلاعات حسابداری

مربوط بودن

ویژگی قابلیت

شرکت هاب سهامی خاص و عام

افشای اجباری و اختیاری

اهداف گزارشگری مالی

متقاضیان صورت های مالی

سهامداران فعلی بالقوه

مدیریت در مقام تهیه کننده و استفاده کننده

اعتباردهندگان

کارکنان

دولت و نهادهای قانونگذار

سایر اشخاص ذینفع

دانلود خلاصه فصل سوم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری

خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابر

خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی

خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی

دانلود خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی

خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی
دکتر جواد رضازاده
عرضه و تقاضای حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی

شامل:

عوامل توجیه تقاضا به حسابرسی

تضادمنافع

پیامدهای تصمیمات نادرست

پیچیدگی

عدم دسترسی مستقیم

شواهد تجربی درباره عوامل موثر بر تقاضا به حسابرسی

تبیین های نظری نقش حسابرسی

فرضیه نظارت

فرضیه اطلاعات

فرضیه بیمه

کاهش ریسک

بهبود کیفیت تصمیمات عملیاتی شرکت

کسب سود غیرعملیاتی در داد و ستد اوراق بهادار با دسترسی به اطلاعات محرمانه جدید

و

شامل نکات کلیدی فصل.

 

دانلود خلاصه فصل چهارم کتاب نظریه ها و تحقیقات حسابرسی تالیف دکتر جواد رضازاده با عنوان عرضه و تقاضای حسابرسی

خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

دانلود خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته
دکتر یحیی حساس یگانه
نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

شامل:

نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی

نقش خاص اجتماعی حسابرسی

حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

تئوری نمایندگی

تئوری هزینه معاملات

تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی

تئوری ذینفعان

تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی

قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی

نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی

نقش اقتصادی خاص حسابرسی

تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی

نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی

نفع شخصی اقتصادی و حسابرسی

نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی

حسابداری سحرآمیز و تشریفات آن

نقش بیمه سیاسی حسابرسی

دانلود خلاصه فصل پنجم کتاب حسابرسی پیشرفته تالیف دکتر حساس یگانه با عنوان نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی

خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی

خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی

دانلود خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی

خلاصه کتاب بارداری زایمان ویلیامز فارسی
دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1805 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 174

خلاصه كتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی در سه قسمت

دانلود خلاصه کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2014 به زبان فارسی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد